Tanzanie, Ngorongoro & Serengeti, vol 2, 12/2015

Mon troisième voyage dans le Ngorongoro et le Serengeti